Privacy policy

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja FARWELLI KAUBANDUSE OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Telefoninumber;

3.1.3. E-posti aadress;

3.1.4. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.5. Arvelduskonto number;

3.1.6. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 2 aastat

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 2 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil epood@farwell.ee.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe https://farwell.ee kaudu.

5.3 Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Küpsiste teave

Mis on küpsis?

Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvutisse, nutitelefoni või muusse seadmesse ja mis registreerib teie navigeerimistoiminguid sellel veebisaidil. Küpsised on vajalikud sirvimise hõlbustamiseks ja saidi kasutajasõbralikkuse suurendamiseks. Need ei kahjusta teie seadet. Käesolevas poliitikas kasutatakse üldmõistet „küpsised”, kuna see on peamine viis sellel veebisaidil kasutatavate andmete salvestamiseks, kuid samal eesmärgil kasutatakse ka brauseri kohalikku salvestusruumi. Kogu selles jaotises antav teave kehtib ka selle kohaliku salvestusruumi kohta.

Milleks sellel veebisaidil küpsiseid kasutatakse?

Küpsised on oluline osa meie veebisaidi toimimisest. Meie küpsiste põhieesmärk on parandada teie sirvimiskogemust. Näiteks jäetakse nende abil meelde teie eelistused, et neid teie järgmistel külastustel kasutada. Küpsiste kogutav teave võimaldab meil ka saiti täiustada, prognoosides kasutuskoormust ja -mustreid, hinnates veebisaidi sobivust kasutajate isiklike huvide osas, kiirendades otsinguid jne. Kui oleme teilt saanud selle kohta eelneva nõusoleku, võime mõnel juhul kasutada küpsiseid, silte või muid sarnaseid vahendeid, et koguda teavet, mille abil saame teile teie sirvimisharjumuste põhjal näidata reklaame meie enda veebisaidilt, kolmandate osapoolte veebisaitidelt või muude vahendite kaudu.

Kes kasutab küpsistesse salvestatud teavet?

Meie veebisaidi küpsistesse salvestatud teavet kasutama ainult meie, v.a. selliste küpsiste puhul, mis on allpool tähistatud kui kolmanda osapoole küpsised. Neid kasutavad ja haldavad välised üksused, et pakkuda meie poolt tellitud teenuseid kasutajakogemuse täiustamiseks meie veebisaidi sirvimisel. Peamiselt kasutatakse selliseid kolmanda osapoole küpsiseid kasutusstatistika kogumiseks.

Kuidas saan vältida selle veebisaidi küpsiste kasutamist?

Kui te ei soovi selle lehe küpsiseid kasutada, peate kõigepealt keelama oma brauseris küpsiste kasutamise ja seejärel kustutama oma brauseris selle veebisaidiga seotud salvestatud küpsised. Saate seda võimalust küpsistest loobumiseks kasutada igal ajal.

Kuidas saan keelata ja tõkestada küpsiste kasutamise?

Saate selle veebisaidi küpsised piirata, blokeerida või kustutada igal ajal, muutes allkirjeldatud juhiste abil oma brauseri konfiguratsiooni. Sätted erinevad olenevalt brauserist, kuid küpsiste konfiguratsiooni saab enamasti muuta menüüst Eelistused või Tööriistad. Lisateavet küpsiste konfigureerimise kohta oma brauseris leiate brauseri menüüst Spikker.

Milliseid konkreetseid küpsiseid see veebisait kasutab ja mis otstarbel?

Alumises tabelis on loetletud sellel veebisaidil kasutatavad küpsised, sildid jms koos informatsiooniga nende kõigi eesmärgi, eluea ja kuuluvuse (meie või kolmandate osapoolte oma) kohta.

Lähtekoht (WC_GASource) – Sellega registreeritakse, kust kasutaja sellele veebisaidile tuli, nt kas ta tuli tooterühma lehe toote üksikasjadest, otsingumootorist või väliselt veebisaidilt.

Google Analytics – Need võimaldavad veebisaiti seirata Google Analyticsi tööriistaga. See on teenus, mida Google pakub, et koguda teavet kasutajate külastuste kohta veebisaitidel. Osa andmeid, mis salvestatakse hilisemaks analüüsiks on: mitu korda kasutaja veebisaiti külastab, tema esimese ja viimase külastuse kuupäevad, külastuste kestus, milliselt lehelt kasutaja veebisaidile tuli, millist otsingumootorit kasutaja kasutas veebisaidile jõudmiseks või millist linki ta klõpsas, millisest maailma osast kasutaja saiti külastab jne. Nende küpsiste konfiguratsiooni määrab Google Inc pakutav teenus, seetõttu soovitame teil vaadata Google Analyticsi privaatsuse lehte. Sealt saate täpsemat teavet, milliseid küpsiseid see kasutab ja kuidas neid keelata (lähtudes eeldusest, et me ei vastuta kolmandate osapoolte veebisaitide sisu või täpsuse eest).